استانداردها

این شرکت در سال 1399 مفتخر به کسب پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی برای هیتر های صنعتی گردید.